artykuł nr 1

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
 
 
 Nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Strzyżowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 372 o powierzchni 4800 m2 , dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Opatowie – Wydział Ksiąg Wieczystych KW Nr 24302 , rodzaj użytku B. 
 
Nieruchomość położona jest strefa centralnej tej miejscowości, przy drodze lokalnej. Teren bez spadków. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Zabudowana budynkami:
1.zlikwidowanej szkoły podstawowej o powierzchni zabudowy 378,80 m2, stan techniczny średni.
2. gospodarczym o powierzchni zabudowy  40,25 m²,
3. ubikacja o powierzchni zabudowy 12,00 m²
4. ogrodzenie wykonane z prętów stalowych w ramach na fundamencie betonowym.
Uzbrojenie: sieć energii elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i C.O lokalne, droga o nawierzchni bitumicznej.
 
cena wywoławcza – 152.400,00 zł
wysokość wadium – 7.620,00 zł
cena zakupu nieruchomości zwolniona z podatku VAT.
 
Przetarg odbędzie się 22 sierpnia 2008 r. o godzinie 9ºº, sala nr 5, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, Plac obrońców Pokoju 34
 
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w terminie do dnia 18 sierpnia 2008 r.  na konto Urzędu Miasta i Gminy Opatów Nr 62 84930004 0120 0000 3795 0007 B.S. w Kielcach Oddział Opatów ul. Szeroka.
W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 18 sierpnia 2008 r. wadium znalazło się na rachunku organizatora przetargu.
Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu lub zaliczone na poczet ceny nabycia – jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra.
W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygra przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać się z dokumentacją i warunkami przetargu.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:
-   oryginału dowodu wpłaty wadium
-   w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości
-   w przypadku osób prawnych- aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot
-   w przypadku cudzoziemca – zezwolenia MSWiA.
 
Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Rozwoju Gminy , Rolnictwa i Nadzoru Komunalnego U.M. i G. w Opatowie tel. 015 8681-311.
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.