artykuł nr 1

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
 
Nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Strzyżowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 346 o powierzchni  10200 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Opatowie – Wydział Ksiąg Wieczystych KW Nr 24302, rodzaj użytku R.  
 
Nieruchomość położona jest na terenach upraw rolnych w strefie pośredniej tej miejscowości. Dostępność komunikacyjna dobra, na całej długości i szerokości do 2 m działki znajdują się słupy linii telefonicznej.  Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.  
 
cena wywoławcza – 11.486,00 zł
wysokość wadium – 574,00 zł
Cena zakupu zwolniona z podatku VAT.
 
Przetarg odbędzie się 9 września 2008 r. o godzinie 9ºº, sala nr 5, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, Plac obrońców Pokoju 34
 
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w terminie do dnia
4 września 2008 r.  na konto Urzędu Miasta i Gminy Opatów Nr 62 84930004 0120 0000 3795 0007 B.S.
w Kielcach Oddział Opatów ul. Szeroka.
W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 4 września 2008 r. wadium znalazło się na rachunku organizatora przetargu.
Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu lub zaliczone na poczet ceny nabycia – jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra.
W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygra przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać się z dokumentacją i warunkami przetargu.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:
-   oryginału dowodu wpłaty wadium
-   w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości
-   w przypadku osób prawnych- aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot
-   w przypadku cudzoziemca – zezwolenia MSWiA.
 
Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Rozwoju Gminy , Rolnictwa i Nadzoru Komunalnego U.M. i G. w Opatowie tel. 015 8681-311.
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.