artykuł nr 1

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
 
 
1/.  Nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Opatowie, przy ul. Wąskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  1227/5 o powierzchni 433 m2 , dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Opatowie – Wydział Ksiąg Wieczystych KW Nr 34726, rodzaj użytku B.  
Nieruchomość położona jest przy ul. Wąskiej w strefie centralnej miasta, na terenie zabytkowego układu urbanistycznego, w sąsiedztwie tereny budownictwa mieszkaniowo- usługowego. Uzbrojenie terenu pełne, nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Na działce znajdują się resztki fundamentów wymagające rozbiórki.
cena wywoławcza – 29.877,00 zł
wysokość wadium – 1.494,00 zł
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
 
Przetarg odbędzie się 16 grudnia 2008 r. o godzinie 9ºº, sala nr 5, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, Plac obrońców Pokoju 34
 
2/. Nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Opatowie, przy ul. Szerokiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1228 o powierzchni 445 m2 , dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Opatowie – Wydział Ksiąg Wieczystych KW Nr 29094 i 13975 , rodzaj użytku B. 
Nieruchomość położona jest przy ul. Szerokiej w strefie centralnej miasta, na terenie zabytkowego układu urbanistycznego, w sąsiedztwie tereny mieszkaniowo – usługowe . Uzbrojenie terenu pełne.
Na działce znajdują się resztki fundamentów wymagające rozbiórki. , nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
cena wywoławcza –30.705 ,00 zł
wysokość wadium – 1.535,00 zł
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
 
Przetarg odbędzie się 16 grudnia 2008 r. o godzinie 12ºº, sala nr 5, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, Plac obrońców Pokoju 34
 
Warunkiem dopuszczenia do przetargów jest wpłacenie wadiów w pieniądzu, w terminie do dnia
12 grudnia 2008 r.  na konto Urzędu Miasta i Gminy Opatów Nr 62 84930004 0120 0000 3795 0007 B.S. w Kielcach Oddział Opatów ul. Szeroka, z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wpłata dotyczy.
W przypadku wpłacenia wadiów w formie przelewu bankowego, wpłaty winny być dokonane odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 12 grudnia 2008 r. wadia znalazły się na rachunku organizatora przetargu.
Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu lub zaliczone na poczet ceny nabycia – jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra.
W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygra przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać się z dokumentacją i warunkami przetargu
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:
-   oryginału dowodu wpłaty wadium
-   w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości
-   w przypadku osób prawnych- aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot
 
Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Rozwoju Gminy , Rolnictwa i Nadzoru Komunalnego U.M. i G. w Opatowie tel. 015 8681-311.
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.