artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 30 czerwca 2010 roku

Zaproszenie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 30 czerwca 2010 roku (tj. środa ) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
 
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Sp.zo.o. w Opatowie za 2009 rok,
 a / dyskusja  
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok,
  b) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok,
  c) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok,
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opatów na 2010 rok”,  
  e) szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub
  organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
  aktów prawa miejscowego,
  f) przeznaczenia do zbycia  nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem  
  ewidencyjnym 640 położonej w Opatowie,
 g) przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami  
 ewidencyjnymi 253,255, 344, 346, 348/2 położonej w Podolu, 
  h) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zochcinek
na lata 2009 – 2015. 
 5. Informacja z pracy Urzędu  Miasta i Gminy Opatów oraz Burmistrza Miasta i Gminy
Opatów w okresie  międzysesyjnym.
 6. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad sesji.
 
Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.  zm./ pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
 
   Wiceprzewodnicząca
  Rady Miejskiej w Opatowie
 
/ mgr Józefa Zakrzewska /