artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 6 grudnia 2010 roku

 

Zaproszenie
 
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów /Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 6 grudnia 2010 roku ( tj. poniedziałek ) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
 
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatów wobec Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)  powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie,
  b) powołania Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady
Miejskiej w Opatowie,
  c)  Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
   w Opatowie,
  d) Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
  Rady Miejskiej w Opatowie,
  e) Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opatowie,
  f) Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Mieszkańców
  Rady Miejskiej w Opatowie.
4. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad sesji.
 
Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym  / Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.  
 
   
  Przewodniczący
  Rady Miejskiej w Opatowie
 

/  Tomasz Staniek  /