artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2010 roku

Zaproszenie
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień30 grudnia 2010 roku  (tj. czwartek) o godz. 1000w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
 
Porządek obrad sesji
Część I sesji:
1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Opatów,
  b) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok,
  c) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok,
  d) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku odnieruchomości.
4. Informacja z pracy Urzędu  Miasta i Gminy w Opatowie oraz Burmistrza Miasta
  i Gminy Opatów w okresie  międzysesyjnym.
5. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, sprawy różne.
 
Część II sesji – godz. 1200
 
6. Spotkanie noworoczne z kierownikami urzędów, instytucji, jednostek
  gospodarczych i przedsiębiorcami z terenu Miasta i Gminy Opatów,
 - Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta i Gminy oraz
  zaproszonych gości.
7. Zamknięcie obrad sesji.
 
Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym  / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
        Przewodniczący
                                                                          Rady Miejskiej w Opatowie
 
                                                                            / mgr Tomasz Staniek  /