artykuł nr 1

Uchwały prawa miejscowego - opublikowane w 2015 roku

Uchwała Nr XV/137/2015 w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Opatów przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r. poz. 217 z dnia 12.01.2016r.


Uchwała Nr XV/136/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów


Uchwała Nr XIV/135/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r. poz. 216 z dnia 12.01.2016r.


Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r. poz. 3690 z dnia 8.12.2015r.


Uchwała Nr XIV/121/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r. poz. 4121 z dnia 17.12.2015r.


Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r. poz. 3688 z dnia 8.12.2015r.


Uchwała Nr XIV/118/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r. poz. 3687 z dnia 8.12.2015r.


Uchwała Nr XIV/117/2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta  do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2016 na obszarze Gminy Opatów

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r. poz. 3686 z dnia 8.12.2015r.


Uchwała Nr XIII/116/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części sołectw Lipowa i Kornacice


Uchwała Nr XIII/115/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części sołectw Podole i Kornacice


Uchwała Nr XIII/114/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części sołectw Lipowa, Podole, Rosochy, Adamów, Brzezie i Balbinów


Uchwała Nr XIII/113/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części sołectw Jałowęsy i Zochcinek


Uchwała Nr XIII/106/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r. poz. 3186 z dnia 6.11.2015r.


Uchwała Nr XIII/105/2015 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającycm jast Gmina Opatów

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r. poz. 3185 z dnia .11.2015r.


Uchwała Nr XI/96/2015 w sprawie odstąpienia od sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opatów


Uchwała Nr XI/92/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r. poz. 2329 z dnia 29.07.2015r.


Uchwała Nr X/89/2015  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wymysłów"


Uchwała Nr X/87/2015 w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów


Uchwała Nr X/86/2015 w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego


Uchwała Nr X/84/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Opatów

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r. poz. 2021 z dnia 1.07.2015r.


Uchwała Nr IX/77/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przesatrzennego Miasta i Gminy Opatów


Uchwała Nr IX/74/2015 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r. poz. 1805 z dnia 3.06.2015r. 


Uchwała Nr VIII/60/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r. poz. 1562 z dnia 6.05.2015r.


Uchwała Nr VIII/59/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r. poz. 1561 z dnia 6.05.2015r.


Uchwała Nr VIII/58/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r. poz. 1560 z dnia 6.05.2015r.


Uchwała Nr VIII/57/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r. poz. 1559 z dnia 6.05.2015r.


Uchwała Nr VIII/56/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie

 Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r. poz. 1558 z dnia 6.05.2015r.


Uchwała Nr VII/42/2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2015 roku


Uchwała Nr VI/38/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów


Uchwała Nr VI/33/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków do zbiorowych urzadzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Opatów


Uchwała Nr V/29/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości


Uchwała Nr V/18/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów

 Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r. poz. 895 z dnia 13.03.2015r.