artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 20 lutego 2013 roku

Zaproszenie
 
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912
z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień
20 lutego 2013 roku (tj. środa ) o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy
w Opatowie.
 
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z realizacji ,,Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy
  Opatów na lata 2009 -  2012’’ za okres 2011 – 2012,
a) dyskusja
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2013 rok,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na
  lata 2013 – 2028,
 c) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok,
 d) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na
lata 2013 – 2028,
e) zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie,
f) zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie,
g) zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń
kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Opatów
5. Informacja z pracy Urzędu  Miasta i Gminy Opatów oraz Burmistrza Miasta i Gminy
  Opatów w okresie  międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski, sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad sesji.
 
Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
/ mgr Tomasz Staniek /