artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2013 roku

Zaproszenie

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. / oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie  z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. /, Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień  19 grudnia 2013 roku (tj. czwartek ) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie

 

 Porządek obrad sesji:

 

1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a) wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie,

  b) wprowadzenia zmian do Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie,

  c) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok,

  d) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok,

  e) udzielenia przez Gminę Opatów poręczenia kredytu zaciągniętego przez PGKiM Spółka
  z o.o. w Opatowie,

  f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Opatów na lata 2013 – 2028,

 g) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

  h) uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu

na realizację zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych.

4. Informacja z pracy Urzędu Miasta i Gminy Opatów oraz Burmistrza Miasta i Gminy

  Opatów w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Wolne wnioski, sprawy różne.

7. Zamknięcie obrad sesji.

  

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. /, pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.    

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
/mgr Tomasz Staniek/