artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE

 OBWIESZCZENIE

 
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami)
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE
 
Podaje do wiadomości, że w dniu  31.07.2014 została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ID.II.6733.10.2014 dla inwestycji polegającej na:
 
 
modernizacji i przebudowie drogi gminnej Strzyżowice – Mydłów w miejscowości Strzyżowice i Kobylany o łącznej długości ok. 0,765 km na działkach o nr ewid.: 173/4; 483; 173/3 i 415/1 położonych w miejscowości Strzyżowice oraz na działkach o nr ewid.: 764; 634 i 603 położonych w miejscowości Kobylany, gmina Opatów 
 
 
 
 
                                                                                                  Burmistrz  Miasta i Gminy
                                                                                                    /-/ Andrzej Chaniecki    
ID.II.6733.10.2014