artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 11 grudnia 2014 roku

Zaproszenie
 

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. ) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r.
Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. ) Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 11 grudnia 2014 roku ( tj. czwartek ) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2015 na obszarze Gminy Opatów,
  b) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2014 – 2029,
4. Interpelacje i zapytania.
5. Wolne wnioski, sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad sesji.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.  
 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie

( mgr  Jacek Cheba )