artykuł nr 1

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

o przystąpieniu do  sporządzania Zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

1.   Na podstawie art. 11 pkt 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2015 r., poz. 199 z późn. zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Opatowie Uchwały Nr XIII/112/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów, przyjętego Uchwałą Nr XXV/161/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 maja 2012 r.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Opatów na adres:
Urzęd Miasta i Gminy Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów w terminie  21 dni  od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

2.   Na podstawie  art. 39 ust.1, art. 40, art. 42 oraz 46 pkt 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zmianami), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania  prognozy oddziaływania na środowisko do:
Zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów, do którego sporządzenia Rada Miejska przystąpiła Uchwałą Nr XIII/112/2015 z dnia 29 października 2015 r.

  Uwagi i wnioski do prognozy mogą być wnoszone:
a)   w formie pisemnej;
b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez koniczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Uwagi i wnioski należy składać w siedzibie Urzędu lub przesłać na adres:  Urzędu Miasta i Gminy Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów  lub adres e-mail:  opatow@umopatow.pl

z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku, oznaczenia nieruchomości, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
 

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów
/- / Andrzej Chaniecki