artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2015 roku

Zaproszenie


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. ) Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 30 grudnia 2015 roku ( tj. środa )
o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
2. Zatwierdzenie Protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata
  2015 – 2029,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 1 Miejscowego Planu  Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Opatów,
e) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na
terenie Gminy Opatów przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
f) przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 786/5
położonej w Opatowie,
g) zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie.
4. Uchwalenie budżetu Gminy Opatów na 2016 rok:
  a) przedstawienie projektu budżetu Gminy Opatów na 2016 rok przez Skarbnika Gminy  Opatów,
  b) przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, Zespół Zamiejscowy
  w Sandomierzy w sprawie:
  1) opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Opatów na 2016 rok,
  2) opinii o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opatów na lata 2016 – 2029,
  c) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej
  w Opatowie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2016 rok,
  d) dyskusja,
  e) wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów,
  f)  podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2016 rok,
  g) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2016 – 2029.
5. Informacja  z pracy Urzędu  Miasta i Gminy w Opatowie oraz Burmistrza Miasta i  Gminy Opatów
w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski, sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad sesji.

  Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.
 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
 

/  mgr Jacek Cheba  /