artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. "REWITALIZACJA MIASTA OPATÓW"

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. REWITALIZACJA MIASTA OPATÓW”

 Gmina Opatów jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich
i wiejskich” działając w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnera – przedsiębiorcy z sektora MŚP w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja miasta Opatów” w ramach RPO WŚ 2014-2020 – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” (dla partnera MŚP realizującego projekt w oparciu o pomoc de minimis).

 Inwestycje zgłaszane przez Oferentów – potencjalnych Partnerów muszą być realizowane na obszarze rewitalizacji określonym w Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Opatów dostępnym pod linkiem:

 http://www.umopatow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=847:program-rewitalizacji-gminy-opatow-2016-2023&catid=58:program-rewitalizacji-2016-2023&Itemid=658&lang=pl

 Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Regulaminie naboru Partnera MŚP.

 Termin składania ofert: od  04.05.2017r. do 26.05.2017r. (do godz. 12:00)

 Opatów, 04.05.2017r.

    Andrzej Chaniecki

    Burmistrz Miasta i Gminy Opatów