artykuł nr 1

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych wg załączonego wykazu - stan na 31.12.2018