artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2018 roku

  Zaproszenie

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą  Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. ) Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 25 kwietnia 2018 roku ( tj. środa ) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

 

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

  3. Zatwierdzenie Protokołu z poprzedniej sesji.

  4. Sprawozdanie z działalności Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie za 2017 rok,

  a) dyskusja

  5. Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie za

  2017 rok,

  a) dyskusja

6. Sprawozdanie z realizacji ,, Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami  pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017  roku”,

 a) dyskusja

  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

   a) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Opatów za 2017 rok oraz prognozy na lata  2018 i 2019,

b) wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu  finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty

dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla

których organem prowadzącym jest Gmina Opatów,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego roku szkolnego,

  d) wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Opatów,

e) zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie,

f) zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie,

   g) wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie miasta i gminy Opatów w roku 2018.

  8. Informacja z pracy Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie oraz Burmistrza Miasta i Gminy Opatów  
  w okresie  międzysesyjnym.

  9. Interpelacje i zapytania,

10. Wolne wnioski, sprawy różne.

11.  Zamknięcie obrad sesji.

 

  Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm. ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Opatowie

( mgr Jacek  Cheba )