artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2018 roku

Zaproszenie

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm. ) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą  
Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 25 maja 2018 roku

( tj. piątek ) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

 

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

  2. Zatwierdzenie Protokołu z poprzedniej sesji.

  3. Informacja  z  działalności  Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy
 Opatów za  2017 rok,

 a) dyskusja

  4. Informacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie w zakresie 

  świadczonej opieki medycznej za 2017 rok,

 a) dyskusja

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej
   w Opatowie za rok 2017,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 2 Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów,

  c) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

  komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,  

  d) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok,

  e) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok,

  f) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok,

  g) zmieniająca uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy

   Opatów na lata 2018 – 2035.

6. Zapoznanie ze stanowiskami Komisji stałych Rady Miejskiej w sprawie wniosku o wyodrębnienie

  budżetu obywatelskiego dla miasta Opatowa.

7. Informacja  z  pracy  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Opatowie  oraz  Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

  w okresie międzysesyjnym.

  8. Interpelacje i zapytania,

  9. Wolne wnioski, sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad sesji.

 

 Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875
z późn. zm. ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 

   

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Opatowie

 

 ( mgr Jacek Cheba )