artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 roku

Zaproszenie

 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 26 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz.1912 z późn. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 14 września 2018 roku ( tj. piątek ) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacje dotyczące przygotowania placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatów –  publicznych szkół podstawowych oraz Przedszkola Publicznego w Opatowie do roku szkolnego 2018/2019,

 a) dyskusja

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok,

  b) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok,

 c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2018 – 2035,

   d) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych w Mieście i Gminie Opatów,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich  numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

f) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Opatów,

g) nabycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerami ewidencyjnymi 65/1, 66/2, 1988/3 położonej  w Opatowie,

h) przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 232 położonej w Kobylanach,

  5. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji.

6. Informacja  z pracy Urzędu  Miasta i Gminy w Opatowie oraz Burmistrza Miasta i  Gminy Opatów w okresie  międzysesyjnym.

  7. Interpelacje i zapytania,

  8. Wolne wnioski, sprawy różne.

  9. Zamknięcie obrad sesji.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

     

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Opatowie

( mgr Jacek  Cheba )