artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 8 listopada 2019

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów wraz z uzasadnieniem

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz Uchwały Nr IX/86/2019 rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 maja 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Zmiany Nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów z uzasadnieniem, w dniach od 18 listopada 2019 r. do dnia

9 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, w dniach i godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku  od 7 00  do 15 00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Nr 3 miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, sala konferencyjna (parter), godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy  kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Nr 3 miejscowego planu może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany planu, należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Opatów – na adres Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 grudnia 2019 r.

Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Stosownie do art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), zainteresowani mogą wnosić uwagi do ww. zmiany planu:

  1. w formie pisemnej
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, w terminie do dnia 24 grudnia 2019 r. na adres:

  Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów
  e-mail: opatow@umopatow.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Opatów.

 

Stosownie do art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), obwieszcza się, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach (pismo znak: WPN-II.410.1.74.2019.EC z dnia 02.08.2019r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie (pismo znak: SE.V-4411/3/19 z dnia 30.07.2019r.) - uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów. Jest równoznaczne z brakiem konieczności opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń tego dokumentu.

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

W OPATOWIE

/ - /  Grzegorz Gajewski

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzania zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów

 

 Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r., uprzejmie informujemy, że:

 1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Opatowie

(adres -  Plac Obrońców Pokoju 34 27-500 Opatów tel. 158681300).

 2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem

Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

  3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzania zmiany Nr 3 miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów

  4) Przetwarzanie obejmuje następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres;

5) Podanie danych jest obowiązkowe, a podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią Załącznik nr 4 oraz Załącznik nr 9 do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  § 12, pkt. 4 i 16;

6) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty lub instytucje, uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem;

  7) Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do  sporządzenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów

oraz niezbędny okres archiwizacji wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszego zadania;

8) Przysługuje Państwu prawo do: - dostępu do Państwa danych osobowych, - sprostowania Państwa danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe, oraz do ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne, - żądania ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych lub gdy uważają Państwo, iż Administrator przetwarza je niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych, lub Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są niezbędne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - informacji o źródle danych, o ile nie zostały one udzielone Państwa - jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;

9) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;

10) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.