artykuł nr 1

Uchwała Nr 179/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Opatów na 2020 rok