artykuł nr 1

Uchwała Nr 181/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Opatów na lata 2020-2035