artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych w związku z ogłaszanymi w 2021 roku otwartymi konkursami ofert na realizację zadań własnych gminy realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych w związku z ogłaszanymi w 2021 roku otwartymi konkursami ofert na realizację zadań własnych gminy realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Burmistrz Miasta i Gminy w Opatowie  zaprasza organizacje pozarządowe oraz pomioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 )  do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych w związku z ogłaszanymi otwartymi konkursami ofert na realizację zadań własnych gminy realizowanych w trybie w/w ustawy w 2021 r.

Zgłoszenia do komisji należy dokonać od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 30 grudnia  2020 r. do godz. 15:00 osobiście lub listownie
na adres

Urzędu Miasta  i Gminy w Opatowie
Plac Obrońców Pokoju 34,

27–500 Opatów,

fax: 15 8684647

e-mail: czub@umopatow.pl

na formularzu zgłoszeniowym udostępnionym w wersji elektronicznej poniżej lub wersji papierowej do pobrania w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, Plac Obrońców Pokoju 34, pokój Nr 11.

 

Osobą upoważniona do kontaktu w sprawie zgłaszania kandydatur jest pracownik Urzędu Pan Jarosław Czub, tel. kontaktowy 15 8681313, e- mail: czub@umopatow.pl.

Zastępca Burmistrza

Marcin Słapek

Opatów, dn. 1 grudnia  2020 r.  

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Nabór członków komisji konkursowych

 

Dane osobowe

Imię i nazwisko

 

Nazwa organizacji

 

Adres organizacji

 

Tel. kontaktowy

 

E-mail

 

Doświadczenie   w pracy z projektami organizacji pozarządowych  (proszę krótko opisać)

 

 

Wypełniony formularz należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 grudnia 2020 r. do

godz. 1500 . (liczy się data wpływu do Urzędu ) pocztą, faksem, e-mailem:

 

Urząd Miasta i Gminy w Opatowie Plac Obrońców Pokoju 34, 27 – 500 Opatów

tel.: 15 8681313, fax: 15 8684647,

email:czub@umopatow.pl

 

Wyboru kandydatów do komisji dokona Burmistrz Miasta i Gminy Opatowa. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni do dnia 02.01.2021 r. na adres organizacji podany na formularzu zgłoszeniowym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie
p. Jarosław Czub tel. 15 8681313, fax. 15 8684647,