artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2020 roku

Zaproszenie

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie  z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz. 1912 ze. zm.), Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 30 grudnia 2020 roku ( tj. środa ) o godz. 10.00 w sali widowiskowej Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie.

 

Ze względu na obostrzenia związane z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa, sesja Rady odbędzie się tylko z udziałem radnych Rady Miejskiej oraz niezbędnej obsługi administracyjnej Urzędu Miast i Gminy. Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 Jednocześnie informuję, że obrady sesji będą transmitowane w Internecie.

  Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad sesji.

4. Zatwierdzenie Protokołu z poprzedniej sesji Rady.

5. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie za 2020 rok,

a) dyskusja

6. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego,

c) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok,

 d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2020 – 2035,

e) przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gminie Opatów na 2021 rok’’,

f) przyjęciaProjektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opatów”

g) uchylenia uchwał w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Opatów,

h) przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 790/2, położonej w Opatowie.

7. Uchwalenie budżetu Gminy Opatów na 2021 rok:

a) przedstawienie projektu budżetu Gminy Opatów na 2021 rok przez Skarbnika Gminy  Opatów,

b) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie  opinii  o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Opatów na 2021 rok,

c) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie  możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Opatów na 2021 rok,

d) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2021 rok,

e) dyskusja,

f) wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów, 

g) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2021 rok,

h) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii  o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Opatów na lata 2021 – 2035,

i) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2021 – 2035.

8. Apel o wstrzymanie prac legislacyjnych oraz wycofanie przez wnioskodawców poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz innych ustaw odnoszących się do przedmiotowego Apelu.

9. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności za okres pomiędzy sesjami.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.

12. Zamknięcie obrad sesji.

  Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm. ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Opatowie

 

(  mgr Beata Wrzołek  )