artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717  z 2003r z późniejszymi zmianami )

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

Podaje do wiadomości, że w dniu 7.12.2021 że na żądanie Gminy Sadowie, Sadowie 86, 27-580 Sadowie została wydana decyzja  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji zbiorczej na terenie gminy Sadowie (cz. II Sadowie, Jacentów) – etap III na działkach o nr ewid. 172/1, 145/1, 145/2 i 146 położonych w miejscowości Zochcinek, gmina Opatów

  W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia  strony  postępowania administracyjnego mogą zapoznać się – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych  materiałów. Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy  w Opatowie  Pl. Obr. Pokoju  34, informacja tel.  pod nr telefonu  15 86 81 326

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz

Grzegorz Gajewski