artykuł nr 1

Uchwała nr 58/2024 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach