artykuł nr 1

W dniu 20 grudnia 2023 roku

W dniu 20 grudnia 2023 roku (tj. środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Baćkowice zadania w zakresie organizacji gminnych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych obejmujących swoim zasięgiem obszar Gminy Baćkowice i Gminy Opatów,
  2. przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Opatów na lata 2024 – 2025”,
  3. wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów,
  1. Przedstawienie projektu budżetu na 2024 rok.
  2. Przedstawienie autopoprawek do projektu budżetu na 2024 rok.
  3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2024 – 2035.
  4. Sprawy różne