artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE Nr 34/2024

ZARZĄDZENIE Nr 34/2024

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW

z dnia 22 kwietnia 2024 roku

 

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Karwowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm./ oraz art. 13 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm./  Burmistrz Miasta i Gminy Opatów, zarządza co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomość położoną w Karwowie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 249  powierzchni 0,23ha z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

§ 2.

Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy „Wydzierżawiającym” – Gminą Opatów, a „Dzierżawcą”.

§ 3.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie na okres 21 dni i zamieszczeniu na stronie internetowej: www.bip.umopatow.pl oraz www.umopatow.pl, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się na stronie internetowej www.bip.umopatow.pl oraz w prasie lokalnej.

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Grzegorz Gajewski

 

 

załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 34/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

WYKAZ

nieruchomości położonej w Opatowie, przeznaczonej do wydzierżawienia

Nr księgi wieczystej

Nr działki

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego w zł /rocznie/

Pow. w m²

Termin płatności czynszu

Opis nieruchomości

Cel

wydzierżawienia

KI1T/ 00015599/7

249

brak planu

100 zł/ha zwolnione z podatku VAT, opłata roczna wynosić będzie: 0,23 x 100zł = 23,00zł

2300

do 31 marca każdego roku

Działka położona w miejscowości Karwów w gminie Opatów

 

Z przeznaczeniem pod uprawy rolne w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat na rzecz osoby fizycznej.

Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie na okres 21 dni, tj. od dnia 26 kwietnia 2024  roku do dnia 17 maja 2024 roku.