artykuł nr 26

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r poz. 1257  ) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

 

Podaje do wiadomości ,że na żądanie Gminy Sadowie , Sadowie 86, 27-580 Sadowie , zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 320 m na działkach o nr. ewid  296/1, 296/2, 297  w miejscowości Zochcinek

  W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia  strony  postępowania administracyjnego mogą zapoznać się – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych  materiałów. Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy  w Opatowie Pl. Obr. Pokoju  34  pok. nr 24

 

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz  Miasta i Gminy

/-/ Andrzej Chaniecki

RMKG.XI.6733.3.2018

 

artykuł nr 27

PROJEKT - Zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów

artykuł nr 28

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 31 lipca...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. ), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 31 lipca 2018 roku ( tj. wtorek ) o godz. 13...
artykuł nr 29

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 23.07.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów z uzasadnieniem wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
artykuł nr 30

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie...

Decyzja zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Opatów (powiat opatowski) na okres 3 lat