artykuł nr 1

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania.

 

 

ID VI-340/9/06                                                                                  Opatów, 2006-11-08

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( o wszczęciu postepowania).

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych na terenie gminy Opatów w sezonie zimowym 2006/2007 na potrzeby Gminy Opatów. Nr sprawy: ID VI-340/9/06.

 

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41  Pzp Gmina Opatów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Opatów

Plac Obrońców Pokoju 34 

27 - 500 Opatów

www.bip.opatow.um.gov.pl 

drogownictwo@opatow.um.gov.pl 

7.00 - 15.00 

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 Euro

 

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.opatow.um.gov.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:

W siedzibie Zamawiającego, pokój nr 23. Pobranie SIWZ jest bezpłatne..

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych na terenie gminy Opatów w sezonie zimowym 2006/2007.

Zadanie nr 1.odsnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Opatów w n/w miejscowościach: Oficjałów, Okalina Wieś, Okalina Kolonia, Karwów, Tudorów, Nikisiałka Mała, Nikisiałka Duża, Wąworków. Oferent winien posiadać ładowarkę o pojemności łyżki powyżej 2,5 m 3 i inny sprzęt do odśnieżania.

Zadanie nr 2. odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Opatów w n/w miejscowościach: Czerników Opatowski(bez drogi do Pana Lisa i Pana Łaty), Czerników Karski, Strzyżowice, Jagnin, Kochów,  (bez Kochówka), Kobylany, Gojców.  Oferent winien posiadać ładowarkę o poj. łyżki powyżej 2,5m3 i inny sprzęt do odśnieżania.

Zadanie nr 3. odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Opatów w n/w miejscowościach: Marcinkowice, Jurkowice, Kobylanki, Tomaszów, Jałowęsy, Kochówek, Czerników Opatowski-droga do Pana Lisa i Pana Łaty. Oferent winien posiadać ładowarkę o poj. łyżki powyżej 1,5m3 i inny sprzęt do odśnieżania.

Zadanie nr 4. odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Opatów w n/w miejscowościach: Adamów, Brzezie, Rosochy, Podole, Lipowa, Kornacice, Zochcinek, Balbinów, Oferent winien posiadać ładowarkę o poj. łyżki powyżej 1,5m3 i inny sprzęt do odśnieżania. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

Wspólny Słownik Zamówień: 90212000 - 6 - usługi odśnieżania.

#61

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

6) Termin wykonania zamówienia:

do dnia 30.04.2007r 

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

cena za 1 godzinę pracy ładowarki (sprzętu)

 

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

cena za 1 godzinę pracy ładowarki

100

#70

10) miejsce i termin składania ofert:

   w siedzibie zamawiającego Gmina Opatów

Plac Obrońców Pokoju 34

27 - 500 Opatów

Pokój nr 18 - sekretariat

 

do dnia 2006-11-17 do godz. 8.50

 

  11)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.opatow,um.gov.pl

 

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

 w siedzibie zamawiającego Gmina Opatów

Plac Obrońców Pokoju 34 

27 - 500 Opatów

Świetlica Zamawiającego

 

 dnia 2006-11-17 o godz. 9.00.

                         

13) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2006-12-16

                          

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

 

                                                                                        z up. Burrmistrza

                                                                                        Adam Mazurek

Załączniki:
Wykaz narzędzi22 KB
Oświadczenie22 KB
Umowa34 KB
Formularz ofertowy32 KB
Specyfikacja 98 KB