artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

obrazek

 

Opatów: Usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych na terenie gminy Opatów w sezonie zimowym 2008/2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatów , Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych na terenie gminy Opatów w sezonie zimowym 2008/2009.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach określonych w poszczególnych zadaniach od 1 - 4 w/g wskazań Zamawiającego. Oferent może złożyć ofertę na 1 lub więcej zadań. Zadanie nr 1: Oficjałów, Okalina Kolonia, Okalina Wieś, Karwów, Tudorów, Nikisiałka Mała, Nikisiałka Duża, Wąworków. Oferent winien posiadać sprzęt do odśnieżania o pojemności łyżki powyżej 2,5m3. Zadanie nr 2: Czerników Opatowski (bez drogi do Pana Lisa i Łaty) , Czerników Karski, Strzyżowice, Jagnin, Kochów (bez Kochówka), Kobylany, Gojców. Oferent winien posiadać sprzęt do odśnieżania o pojemności łyżki powyżej 2,5m3. Zadanie nr 3: Marcinkowice, Jurkowice, Kobylanki, Tomaszów, Jałowęsy, Kochówek, Czerników Opatowski, droga do Pana Lisa i Łaty. Oferent winien posiadać sprzęt do odśnieżania o pojemności łyżki powyżej 1,5m3. Zadanie nr 4: Adamów, Brzezie, Rosochy, Podole, Lipowa, Kornacice, Zochcinek, Balbinów. Oferent winien posiadać sprzęt do odśnieżania o pojemności łyżki powyżej 1,5m3..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, liczba części: 4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania działalności, posiadający wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia..

· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie z właściwego Urzedu Skarbowego oraz ZUS lub KRUS, oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków z art.22 PZP, wykaz narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca. Dokumenty stwierdzające uprawnienia do wykonywania zamówienia - uprawnienia do kierowania sprzętem. Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.opatow.um.gov.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Plac Obrońców Pokoju 34 27 - 500 Opatów pokój nr 21.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2008 godzina 08:50, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Opatowie Plac obrońców Pokoju 34 27 - 500 Opatów Sekretariat, pokój nr 18.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1.

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśniezanie dróg gminnych w miejscowościach:Oficjałów, Okalina Kolonia, Okalina Wieś, Karwów, Tudorów, Nikisiałka Mała, Nikisiałka Duża, Wąworków. Oferent winien posiadać sprzet do odśnieżania o pojemności łyżki powyżej 2,5m3..

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2009.

· 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2.

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach; Czerników Opatowski (bez drogi do Pana Lisa i Łaty) Czerników Karski, Strzyżowice, Jagnin, Kochów (bez Kochówka) Kobylany, Gojców. Oferent winien posiadac sprzęt do odśnieżania o pojemności łyżki powyżej 2,5m3.

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2009.

· 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3.

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśniezanie dróg gminnych w miejscowościach: Marcinkowice, Jurkowice, Kobylanki, Tomaszów, Jałowęsy, Kochówek, Czerników Opatowski droga do Pana Lisa i Łaty. Oferent winien posiadać sprzęt do odśnieżania o pojemności łyżki powyżej 1,5m3..

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2009.

· 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: zadanie 4.

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach:Adamów, Brzezie, Rosochy, Podole, Lipowa, Kornacice, Zochcinek, Balbinów. Oferent winien posiadać sprzęt do odśnieżania o pojemności łyżki powyżej 1,5m3..

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2009.

· 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

 

 Burmistrz

mgr Krystyna Kielisz