artykuł nr 1

Uchwały prawa miejscowego - opublikowane w 2016 roku

Uchwała Nr XXVII/233/2016 zmieniająca uchwałą w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Opatów

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r. poz. 168 z dnia 9.01.2017r.


Uchwała Nr XXVI/224/2016 w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Opatów na lata 2016-2023 


Uchwała Nr XXVI/221/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r. poz. 3688 z dnia 7.12.2016r.


Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r. poz. 3687 z dnia 7.12.2016r.


Uchwała Nr XXIV/208/2016 zmieniająca załącznik Nr 1D do uchwały Nr XXII/190/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r. poz. 3263 z dnia 6.10.2016r.


Uchwała Nr XXIV/207/2016 zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Opatów oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r. poz. 3263 z dnia 4.11.2016r.


Uchwała Nr XXII/193/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r. poz. 2543 z dnia 8.03.2016r.


Uchwała Nr XXII/190/2016 w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r. poz. 2678 z dnia 2.09.2016r.


Uchwała Nr XXII/189/2016 w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r. poz. 2677 z dnia 2.09.2016r.


Uchwała Nr XXII/187/2016 w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 2 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego


Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r. poz. 1056 z dnia 25.03.2016r.


Uchwała Nr XVIII/165/2016 w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Opatów

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r. poz. 1055 z dnia 25.03.2016r.


Uchwała Nr XVIII/164/2016 w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego w Opatowie oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r. poz. 1054 z dnia 25.03.2016r.


Uchwała Nr XVII/158/2016 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2016 roku

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r. poz. 905 z dnia 11.03.2016r.


Uchwała Nr XVII/157/2016 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Opatów

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r. poz. 904 z dnia 11.03.2016r.


Uchwała Nr XVII/156/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i odprowadzenie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Opatów