artykuł nr 1

Uchwały prawa miejscowego - opublikowane w 2017 roku

Uchwała Nr XXXIV/299/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa  podatku od nieruchomości,  podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2017r. poz. 2361 z dnia 28.07.2017r.


Uchwała Nr XXXI/281/2017 zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2017r. poz. 1683 z dnia 10.05.2017r.


Uchwała Nr XXXI/276/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z ogólnodostępnych parkingów miejskich znajdujących się na terenie Opatowia

 Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2017r. poz. 1682 z dnia 10.05.2017r.


Uchwała Nr XXXI/274/2017 w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki: pedagoga, psychologa, logopedy i nauczyciela wspomagającego w przeszkolu publicznym oraz szkołach prowadzonych przez Gminę Opatów

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2017r. poz. 1681 z dnia 10.05.2017r.


Uchwała Nr XXX/262/2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2017 roku

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2017r. poz. 1368 z dnia 5.04.2017r.


Uchwała Nr XXX/261/2017 w sprawie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego w Opatowie oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2017r. poz. 1367 z dnia 5.04.2017r.


Uchwała Nr XXX/260/2017 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2017r. poz. 1366 z dnia 5.04.2017r.


Uchwała Nr XXX/259/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2017r. poz. 1365 z dnia 5.04.2017r.


Uchwała Nr XXIX/254/2017 w sprawie poboru w drodze inkasa  podatku od nieruchomości,  podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2017r. poz. 801 z dnia 27.02.2017r.


Uchwała Nr XXIX/253/2017 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3


Uchwała Nr XXVIII/248/2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Opatów


Uchwała Nr XXVIII/247/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Uchwała Nr XXVIII/246/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatów w latach 2013 - 2017"

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2017r. poz. 499 z dnia 1.02.2017r.


Uchwała Nr XXVIII/244/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2017r. poz. 498 z dnia 1.02.2017r.


Uchwała Nr XXVII/236/2017 w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2017r. poz. 168 z dnia 9.01.2017r.