artykuł nr 1

Statut

Uchwała Nr X / 80 / 2003
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 4 lipca 2003 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów.


 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.1, art. 22 ust.1 i ust.2, art. 40 ust.1 i ust.2 pkt.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się Statut Gminy Opatów w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 3
Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Opatowie: Nr XXIV/157/96 z dnia 16 października 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów, Nr XIV/81/99 z dnia 15 grudnia 1999 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Opatów oraz Nr XXXII/210/01 z dnia 27 września 2001 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Opatów.

§ 4
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie

/Krzysztof Wróblewski/