artykuł nr 1

Projekty uchwał

artykuł nr 2

Projekty uchwał

artykuł nr 3

Projekty uchwał

Załączniki:
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.51 KB
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatów za 2021 rok,MB
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów wotum zaufania.100 KB
zawarcia kolejnej umowy najmu garażu113 KB
zawarcia kolejnej umowy najmu garażu113 KB
zawarcia kolejnej umowy najmu garażu113 KB
zawarcia kolejnej umowy najmu garażu114 KB
wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o nieodpłatne przekazanie Gminie Opatów nieruchomości położonej w Okalinie - Kolonii, stanowiącej własność Skarbu Państwa,121 KB
zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Karwowie, w trybie bezprzetargowym,MB
zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Wąworkowie, w trybie bezprzetargowym,MB
zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie, w trybie bezprzetargowym,MB
zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Opatowie,115 KB
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Opatów",MB
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów,146 KB
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów,367 KB
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opatów na rok szkolny 2022/2023,103 KB
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022 - 2035.862 KB
zmian w budżecie Gminy Opatów na 2022 rok,740 KB
artykuł nr 4

Projekty uchwał

artykuł nr 5

Projekty uchwał